دریافت فایل: ویژگی ها و پیامدهای مهارتهای اجتماعی با تاکید در افراد نابینا

دریافت فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودشکوفایی 46 صفحه

دریافت فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکنترلی 41 صفحه

دریافت فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل 40 صفحه

دریافت فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظارتی 41 صفحه

دریافت فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی کارکنان 47 صفحه

دریافت فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار نامناسب معلمان 50 صفحه

دریافت فایل: پاورپوینت هزینه یابی برمبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای كایزن

دریافت فایل: پاورپوینت حسابداری ناب

دریافت فایل: پاورپوینت معیارهای ارزیابی سرمایه گذاری و تصمیم گیریهای مربوط به بودجه بندی سرمایه ای

پاورپوینت مدیریت ریسك در نظام بانكداری

پاورپوینت مدیریت ریسک پرتفولیو

پاورپوینت مدلهای بر پایه ترسیم جریانات نقدی

پاورپوینت انداره گیری عملکرد سبد سهام

پاورپوینت شکاف دیرش

اکسل تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت آلومینیوم ایران

پاورپوینت برنامه ریزی مالی اعم از نقد، سود و ‌اهرم ها

اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین 46 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین 46 صفحه