چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عوامل استرس زای چالشی

فصل دوم پایان نامه عوامل استرس زای چالشی,مبانی نظری عوامل استرس زای چالشی,پیشینه تحقیق عوامل استرس زای چالشی,پیشینه پژوهش عوامل استرس زای چالشی,پیشینه نظری عوامل استرس زای چالشی,چارچوب نظری عوامل استرس زای چالشی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عوامل استرس زای چالشی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عوامل استرس زای چالشی

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل استرس زای چالشی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات25
حجم94/584 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عوامل استرس زای چالشی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.


تعريف مفهومي عوامل استرس زاي چالشي:

عوامل استرس‌زاي چالشي فرصت‌هاي مطلوبي است كه باعث يادگيري، رشد و پيشرفت فرد مي‌شوند. اين گونه عوامل با وجود خسته كننده بودن، باعث بروز احساسات مثبت از جمله غرور و اشتياق و هيجان مي‌شوند(کول کويت و همکاران به نقل از فيضي و همکاران1390،صص103-106).


تعريف عملياتي عوامل استرس زاي چالشي

عوامل استرس‌زاي چالشي در قالب ابعاد و شاخصهای زیر اندازه گیری می شود:
این شاخصها در طیف پنج گزینه ای لیکرت و با پرسشنامه محقق ساخته که از مدل کول کویت و همکاران(2010) برگرفته شده است مورد سنجش قرار می گیرد.


سهیلی (1391) در تحقیقی با عنوان شناخت رابطه عوامل استرس زاي شغلي با رفتارهاي ضدبهره ور و رفتارهاي کناره گيرانه کارکنان مديريت درمان تأمين اجتماعي استان اردبيل به این نتیجه رسیده است که بين عوامل استرس زاي چالشي و رفتارهاي ضد بهره ور رابطه معني داري وجود دارد و ضريب همبستگي منفي بيانگر رابطه منفي و معکوس است. يعني افرادي که با عوامل استرس زاي چالشي شغلي سر و کار دارند، از رفتارهاي ضدبهره ور اجتناب مي کنند. همچنین دریافته است بين عوامل استرس زاي چالشي و رفتارهاي ضد بهره ور بين فردي رابطه معني داري وجود دارد.ضريب همبستگي منفي بيانگر رابطه منفي و معکوس است. يعني کارکناني که با عوامل استرس زاي چالشي شغلي سر و کار دارند، از رفتارهاي ضدبهره ور بين فردي اجتناب مي کنند.

فهرست مطالب

تعریف نظری عوامل استرس زای چالشی تعریف عملیاتی عوامل استرس زای چالشی پیشینه تحقیق و مبانی نظری عوامل استرس زای چالشی

2-1مقدمه 8
2-2 استرس و عوامل استرس زای شغلی 8
2-2-1فشار شغلي 10
2-2-2انواع عوامل استرس‌زا 12
2-2-3 عوامل استرس‌زاي بازدارنده شغلي 14
2-2-4 عوامل استرس‌زاي چالشي شغلي 17

يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"