پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه رضایت از زندگی,مقیاس رضایت از زندگی swls,پرسشنامه رضایت از زندگی داینر,روایی و پایایی پرسشنامه رضایت از زندگی داینر,پرسشنامه رضایت از زندگی pdf,پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران,پرسشنامه رضایت از زندگی دانشجویان,پرسشنامه 5 سوالی رضایت از زندگی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه رضایت از زندگی swls داینر و همکاران با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، 5 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات2
حجم14/12 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه رضایت از زندگی swls داینر و همکاران با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، 5 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه:

پرسشنامه رضایت از زندگی swls توسط داینر، امونز، لارسن و گریفین (1985) ساخته‌شده است. این مقیاس دارای 5 سؤال است. برای هر سؤال 7 گزینه از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق وجود دارد که گزینه کاملاً مخالف معادل نمره 1 و گزینه کاملاً موافق، معادل نمره 7 است. ازاین‌رو دامنه نمره‌های این مقیاس از نمره 5 تا 35 نوسان دارد. نمرات بالاتر نشان‌دهنده رضایت بیشتر از زندگی است.


روایی و پایایی مقیاس رضایت از زندگی

در خصوص اعتبار این مقیاس نیز ضریب آلفا برابر 87/0 و ضریب باز آزمایی آن، برابر 82/0 گزارش‌شده است. پایایی (آلفای کرونباخ برابر 85/0) و روایی (به شیوه همگرا و افتراقی) مطلوبی برای مقیاس گزارش کردند (داینر، هوویتز و امن ، 1985). بیانی، محمد کوچکی و گودرزی (1386) نیز، این مقیاس را بر روی نمونه‌ای از 109 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر اعتبار مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 83/0 به دست آوردند. اعتبار این مقیاس به روش باز آزمایی 69/0 به دست آمد. روایی سازه نیز از طریق روایی همگرا با استفاده از فهرست شادکامی آکسفورد OHI و فهرست افسردگی بک BDI برآورد شد که با فهرست شادکامی همبستگی مثبت و با فهرست افسردگی بک، همبستگی منفی نشان داد. بر اساس نتایج این پژوهش، مقیاس رضایت از زندگی یک مقیاس مفید در پژوهش‌های روان‌شناختی ایرانی است. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر 761/0 محاسبه شده است.


"