پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه کمال گرایی,پرسشنامه کمالگرایی هیل,پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران,تفسیر پرسشنامه کمال گرایی هیل,دانلود پرسشنامه کمال گرایی,دانلود پرسشنامه کمال گرایی هیل,پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران (2004),دانلود پرسشنامه ی کمال گرایی هیل
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران (2004) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 26 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات6
حجم20/778 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران (2004) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 26 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

تفسیر و زیر مقیاس های پرسشنامه کمالگرایی هیل و همکاران (2004)

برای سنجش کمالگرایی، از سیاهه کمالگرایی هیل و همکاران (2004) استفاده شد.نسخه فارسی سیاهه کمالگرایی با 58 عبارت و 6 زیر مقیاس (انطباقی : هدفمندی - نظم و سازماندهی - تلاش برای عالی بودن و غیر انطباقی : حساسیت بین فردی - استانداردهای بالا برای دیگران – ادراک فشار از سوی والدین) که توسط هومن و سمائی در سال (1389) در نمونه ایرانی اعتبار یابی، رواسازی و هنجار یابی شد. . آلفای کرونباخ گزارش شده بر روی دانش آموزان در شیراز 83/. تا 91/. بدست آمده است. و در تهران توسط پژوهشگر دکترحسن پاشا (1390) 929/. بدست آمده است.

نمره گذاری پرسشنامه کمال گرایی هیل

این مقیاس برپایه مقیاس لیکرت 4 گزینه ای کاملاٌ مخالف (=1)، مخالف (=2)، موافق (=3) و کاملا موافق (=4) قرارمی گیرد.که با نمره های 1 تا 4 درجه بندی شده است. نمره های بالای آن معرف کمالگرایی بالا و نمره های پایین نشان دهنده کمالگرایی پایین است.
ردیف عوامل مواد تعداد مواد
1 حساسیت بین فردی 39-58-25-52-56-17-45-33-38-37-47-2-9-5-15-23-29-48-31-13 20
2 تلاش برای عالی بودن 16-8-7-1-24-40-32 7
3 نظم و سازماندهی 11-27-43-55-19-35-50 7
4 ادراک فشار از سوی والدین 14-22-53-57-6-46-30 7
5 هدفمندی 51-12-54-36-44-4-20-28 8
6 استاندارد های بالا برای دیگران 3-41-10-21-49-34-18-26-42 9

روایی و پایایی پرسشنامه کمال گرایی هیل

اعتبار یابی از مجموعه از روش برآورد ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ 926/. محاسبه شد. و ضریب اعتبار سیاهه کمالگرایی به روش بازآزمایی بعد از اجرای نهایی به روی 50 نفر به فاصله 2-6 هفته (میانگین 4 هفته) مجدداٌ اجرا شد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین دو بار اجرا برابر 736/. بود. این مقدار در سطح کمتر از 001/. از لحاظ آماری معنادار بود. برای بررسی صوری و محتوایی نظر متخصصین در حوزه روانشناسی مورد توجه قرار گرفت و روایی صوری و محتوایی سیاهه کمالگرایی تایید شد. همچنین آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کمال‎گرایی هیل 9/0 در این پژوهش به دست آمد و از آنجا که مقدار آن از 7/0 بیشتر است بنابراین پرسشنامه مذکور برای نمونه آماری این تحقیق روایی بسیار بالایی دارد.

3-5-1-2- 1-عوامل ششگانه، میانگین، انحراف استاندارد، اعتبار و خطای استاندارد اندازه گیری
ردیف عوامل میانگین انحراف استاندارد اعتبار خطای استاندارد
1 حساسیت بین فردی 45/46 51/9 913/. 80/2
2 تلاش برای عالی بودن 57/13 71/3 825/. 55/3
3 نظم و سازماندهی 67/14 80/3 827/. 58/1
4 ادراک فشار از سوی والدین 73/17 19/4 837/. 69/1
5 هدفمندی 23/16 61/3 793/. 64/1
6 استاندارد های بالا برای دیگران 31/22 81/3 791/. 90/1

3-5-1-2-2- مولفه ها و ابعاد کمالگرایی (کمالگرایی انطباقی، غیر انطباقی)

ردیف نام ابعاد عوامل زیر مجموعه
1 کمالگرایی انطباقی حساسیت بین فردی، استاندارد های بالا برای دیگران،
ادراک فشار از سوی والدین
2 کمالگرایی غیر انطباقی هدفمندی، نظم و سازماندهی، تلاش برای عالی بودن


"