پرسشنامه نگرش به خوردن گارنر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه نگرش خوردن,پرسشنامه نگرش به خوردن,پرسشنامه نگرش به خوردن گارنر,پرسشنامه نگرش به خوردن 26 سوالی,پرسشنامه نگرش به خوردن فرم کوتاه,پرسشنامه نگرش به خوردن گارنر و همکاران,تحلیل عاملی پرسش نامه نگرش خوردن و فرم 26 سوالی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه نگرش به خوردن گارنر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه نگرش به خوردن گارنر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه نگرش به خوردن گارنر و همکارانش (1982) EAT-26 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 26 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات4
حجم16/235 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه نگرش به خوردن گارنر و همکارانش (1982) EAT-26 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 26 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه نگرش خوردن گارنر و همکاران

فرم اصلی پرسش نامه نگرش خوردن شامل 40 سوال است. گارنر و همکارانش (1982) با انجام تحلیل عاملی مشخص کردند که 14 سوال از پرسشنامه برای هیچ یک از موارد ضروری نیستند. آن‌ها سوال‌هایی را که مربوط به اولین مورد هستند «رژیم غذایی » نامیدند که به اجتناب از غذاهای چاق کننده و اشتغال فکری در مورد لاغر بودن مربوط می شدند. مورد دوم را «پر اشتهایی و اشتغال ذهنی با غذا» نامیدند که افکار مربوط با غذا و به همان نسبت پراشتهایی را نشان می دهد. سومین مورد را «کنترل دهانی» نامیدند که به کنترل خود برای خوردن و فشاری که فرد از سوی دیگران برای افزایش خوردن ادراک می کند مربوط می شود. 14 سواالی که در هیچ یک از این سه فاکتور قرار نگرفتند حذف شده و پرسشنامه 26 سوالی (EAT-26) که همبستگی بالایی با مقیاس اصلی دارد تدوین گردید، 14 سوال حذف شده غیر ضروری بوده و قدرت پیش بینی مقیاس را افزایش نمیدهند(گارنر و همکاران، 1982).

هر یک از سوال‌های EAT بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی می شود. برای هر عبارت پاسخ «همیشه» 3 نمره، «بیشتر اوقات » 2 نمره، «خیلی اوقات» 1نمره و سه گزینه باقی مانده شامل«گاهی اوقات»، «بندرت» و «هرگز» صفر نمره می گیرند. بنابراین نمره های پرسشنامه 26 سوالی پرسش نامه نگرش خوردن می تواند از صفر تا 78 باشد. نمره غربال کننده از حاصل جمع تعداد عباراتی که به صورت «همیشه»، «بیشتر اوقات» و «خیلی اوقات» پاسخ داده می شوند، به دست می آید.

در صورتی که نمره کل فرد بالاتر از نقطه برش EAT-26 باشد مشکوک به اختلال محسوب می شود، بنابراین اگر پاسخی به صورت «هرگز»، «بندرت» یا «گاهی اوقات» درجه بندی شود با اهمیت تلقی نمی شود در حالی که اگر به صورت "همیشه"، "بیشتر اوقات" و "خیلی اوقات" درجه بندی شود، می‌تواند نشانه ای از یک مشکل بالینی باشد. نمره 20 و بالاتر برای پرسشنامه 26 سوالیEAT (نمره برش برای فرم اصلی) احتمال وجود اختلالات تغذیه ای را برای کسانی که در حد بستری شدن هستند نشان می‌دهد. پاسخ‌دهی به سوال ها بر حسب مقیاس لیکرت است و امتیاز‌ها از 3-0 می باشد. در این پرسشنامه علاوه بر نمره کل، نمراتی نیز برای موارد اشتغال ذهنی با غذا، رژیم غذایی و اجتناب از غذا‌های چاق کننده، تاثیر فشارهای اجتماعی بر غذا خوردن و عدم کنترل در خوردن اختصاص داده شده است (3، 13، 21 و 23). نام هر یک از زیر گروه‌ها و شماره سوالات مربوطه در جدول 3-3 ذکر شده است.

جدول 3-3. زیر مقیاس ‌های مربوط به پرسشنامه EAT-26

زیر گروه ها تعداد سئوال شماره سئوال ها در پرسشنامه
اشتغال ذهنی با غذا 10 (24، 23،22،14،12،11، 10 ،3، 2، 1)
رژیم غذایی و اجتناب از غذاهای چاق کننده 7 (21، 19، 17، 16، 7، 6، 5)
تاثیر فشارهای اجتماعی بر غذا خوردن 4 (20، 15،13، 8)
عدم کنترل در خوردن 2 (18، 4)

روایی و پایایی پرسشنامه نگرش خوردن گارنر و همکاران

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ یک مطالعه مقدماتی با توزیع 30 پرسشنامه بین آزمودنی ها صورت گرفت که ضریب پایایی کل پرسشنامه برابر 91/0 بدست آمد.


"