پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه کمال گرایی بشارت,پرسشنامه کمال گرایی تری شورت,بهترین پرسشنامه کمال گرایی,دانلود پرسشنامه کمال گرایی تری شورت,دانلود پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی,پرسشنامه سنجش کمال گرایی,پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود مقیاس پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران (1995) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، 20 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات5
حجم15/528 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود مقیاس پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران (1995) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، 20 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docxتفسیر و نمره گذاری پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران

تری – شورت و همکاران برای اندازه گیری کمال گرایی مثبت و منفی در سال 1995 ابزاری را تهیه کردند که مشتمل بر 40 گویه می باشد که 20 گویه آن کمال گرایی مثبت و 20 گویه دیگر کمال گرایی منفی را می سنجند و بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم پاسخ داده می شود. 20 گویه (2، 3، 9، 6، 14، 16، 18، 19، 21، 23، 24، 25، 28، 29، 30، 32، 34، 35، 37، 40) کمال گرایی مثبت و بیست گویه دیگر ( 1، 4، 5، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 15، 17، 20، 22، 26، 27، 31، 33، 36، 38، 39) کمال گرایی منفی را ارزیابی می نمایند. گویه ها در مقیاس 5 درجه ای لیکرتی، کمال گرایی آزمودنی ها را از نمره یک تا پنج در دو زمینه مثبت و منفی می سنجند. حداقل نمره آزمودنی ها در هریک از مقیاس های آزمون 40 و حداکثر آن 200 خواهد بود.


روایی و پایایی پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت

بشارت (1382) جهت تعیین پایایی این مقیاس، ضریب آلفا برای زیر مقیاس های کمال گرایی مثبت و منفی به ترتیب 90/0 و 87/0 برای کل آزمودنی ها 91/0 و 88/0 برای دانشجویان دختر 89/0 و 86/0 و برای دانشجویان پسر بدست آمده است که نشانه همسانی درونی بالای این مقیاس می باشد. همچنین بشارت (1382) ضرایب همبستگی بین نمره های 90 نفر از آزمودنی ها در دو نوبت با فاصله 4 هفته برای کل آزمودنی ها 86/0=r برای آزمودنی های دختر84/0=r برای آزمودنی های پسر 87/0=r محاسبه شد که نشانه اعتبار رضایت بخش مقیاس می باشد. در پژوهش ساداتی (1387)، ضریب آلفا برای مقیاس های کمال گرایی مثبت و منفی به ترتیب 87/0 و 85/0 به دست آمد، که ضرایب نشانه اعتبار رضایت بخش مقیاس می باشد.


بشارت (1382) به منظور تعیین روایی مقیاس از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین زیر مقیاس های این آزمون با زیر مقیاس های پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (1972) و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت (1967) و با روش تحلیل مولفه های اصلی آزمون استفاده کرد. ضرایب و نتایج به دست آمده، روایی مقیاس پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران (1995) را تایید می کنند.


در پژوهش ساداتی (1387) با استفاده از روش همسانی درونی، ضریب همبستگی هر گویه با نمره کل هر عامل مورد محاسبه قرار گرفت و 6 سوال (5، 8، 17، 22، 31، 38)، به دلیل همبستگی پایین با عامل خودش حذف شد، اما سایر گویه ها همبستگی بالا و متناسبی با نمره کل هر عامل داشت که این مساله حاکی از روایی مطلوب آزمون مذکور است. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کمال گرایی مثبت و منفی 89/0 می باشد.


"