پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین بامریند با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین بامریند,پرسشنامه سبک فرزندپروری دیانا بامریند,تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه فرزندپروری بامریند,پرسشنامه فرزندپروری بامریند,پرسشنامه دیانا بامریند,پرسشنامه فرزند پروری بامریند,پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین بامریند با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین بامریند با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه شیوه ها و سبک های فرزندپروری والدین بامریند نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 30 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات6
حجم15/433 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه شیوه ها و سبک های فرزندپروری والدین بامریند نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 30 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


تفسیر پرسشنامه فرزندپروری بامریند

پرسشنامه فرزندپروری بامریند اقتباسی است از نظریه اقتدار والدینی که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوری آزاد گذاری ، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوه های نفوذ و شیوه های فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه که توسط دیانا باوم ریند (1991)، طراحی شد شامل 30 ماده است که 10 ماده به شیوه آزادگذاری و 10 ماده به شیوه ی مستبدانه و 10 جمله دیگر اقتدار منطقی در امر پرورش فرزند مربوط می شود.شیوه نمره گذاری پرسشنامه فرزندپروری بامریند

در این ابزار آزمودنی ها با مطالعه هر ماده نظر خود را با علامت × برحسب یک مقیاس 5 درجه ای مشخص کرند که از صفر تا 4 (کاملاً مخالفم=0 تا کاملاً موافقم=4)، نمره گذاری شد و با جمع نمرات، نمره مجزا در مورد آزادگذاری مطلق،استبدادی و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی به دست آمد.

روایی و پایایی پرسشنامه فرزندپروری بامریند

پرسشنامه فرزندپروری بامریند در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار و روایی آن به دست آمده چنا چه بوری در سال 1991 پایایی پرسشنامه مزبور را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به ترتیب81/0 برای شیوه سهل گیر، 86/0 برای شیوه استبداری و 78/0 برای شیوه قاطع و اطمینان بخش و در بین پدران به ترتیب 77/0 برای شیوه سهل گیر، 85/0 برای شیوه استبدادی و 88/0 برای شیوه قاطع گزارش نمود. هم چنین وی با استفاده از روایی تشخیص نشان داد که روش استبدادی مادر رابطه معکوس با سهل گیر (38/0-)، روش اطمینان بخش (48/0-)، و مستبد بودن پدر نیز رابطه معکوسی با سهل گیری (50/0-)، و قاطع و اطمینان بخش (12/0-) دارد. در کل نتایج بدست آمده از مطالعات خارجی و داخلی اعتبار و روایی پرسشنامه فرزندپروری را مورد تأثیر قرار می دهند. و این پرسشنامه قبلاً توسط اسفندیاری (1374)، و بینم (1379)، مورد استفاده قرار گرفته است. اسفندیاری پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را برای آزادگذاری69/0، برای استبدادی 77/0 و اقتدار منطقی 73/0 گزارش کرده است. میزان پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی 81/0 برای آزادگذاریف 85/0 برای استبدادی و 92/0 اقتدار منطقی پدران گزارش شده است (بوری، 1991)، هم چنین وی در مورد اعتبار پرسشنامه نتایج زیر را گزارش کرده است: مستبد بودن پدر رابطه معکوس با آزادگذاری (50/0)، و اقتدار منطقی (52/0)، او دارد. میزان پایایی این ابزار به روش آلفا کرنباخ، در این پژوهش 69/0 برای آزادگذاری 73/0، برای استبدادی 83/0، برای شیوه ی مقتدرانه 90/0 به دست آمده است و این آزمون از همسانی درونی خوبی برخوردار بود."