پرسشنامه سنجش تنیدگی ملکی رنجبر با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه سنچش تنیدگی ملکی رنجبر 1373 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 43 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه سنجش تنیدگی ملکی رنجبر با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه سنجش تنیدگی ملکی رنجبر با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه سنچش تنیدگی ملکی رنجبر 1373 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 43 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات4
حجم15/968 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه سنجش تنیدگی ملکی رنجبر 1373 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 43 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx

تفسیر پرسشنامه سنچش تنیدگی ملکی رنجبر

برای تعیین میزان تنیدگی از پرسشنامه سنجش تنیدگی (ملکی رنجبر،1373) استفاده شده است. این پرسشنامه شامل سه گروه سؤال می‌باشد که دو سؤال اول به منظور کنترل سؤال سوم آورده شده است. گروه سؤال سوم خود مشتمل بر 41 سؤال می‌باشد، که هر سؤال بیانگر یکی از عمومی ترین نشانه‌های تنیدگی است. برای پاسخگویی به هر یک از سؤالات فوق از مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شده است. عمده ترین ویژگی این مقیاس در آن است که حوزه انتخاب پاسخگویان را گسترش بخشیده و گزینه‌های بیشتری را برای آنان فراهم می‌آورد (کریم نیا، 1369 ). پاسخگو بر اساس بروز حالت و نشانه‌ها از پنج گزینه‌ای را که در مقابل هر سؤال آورده است. علامت می‌زند.


شیوه نمره گذاری پرسشنامه سنچش تنیدگی ملکی رنجبر

گزینه‌ها شامل انتخاب‌های هیچ، کمی، تاحدی، زیاد، خیلی زیاد می‌باشد. نمره گذاری پرسشنامه به این ترتیب است که به گزینه «هیچ» صفر، به گزینه «کمی» نمره یک ، به گزینه «تا حدی» نمره دو، به گزینه «زیاد» نمره سه و به گزینه «خیلی زیاد» نمره چهار تعلق می‌گیرد. با جمع نمره‌ها و تقسیم آن به عدد 41، نمره کل به دست می‌آید. نمره کل هر کارمند با مدیر، نشان دهنده میزان تنیدگی وی است. بر اساس جدول 3-1 میزان تنیدگی فرد مشخص می‌شود.
جدول 3-1 مقیاس تعیین میزان تنیدگی
نمره میزان تنیدگی
1 الی 49/1
5/1 الی 99/1
2 الی 49/2
5/2 الی 3 کمی
تا حدی
زیاد
خیلی زیاد

روایی و پایایی پرسشنامه تنیدگی

برای تعیین میزان تنیدگی از پرسشنامه سنجش تنیدگی (ملکی رنجبر،1373) استفاده شده است. پرسشنامه مزبور بر اساس مطالعه مقدماتی انجام شده بر روی مدیران اداره کل ثبت و اسناد استان همدان، دارای ضریب اعتباری برابر 8791/0 می‌باشد. پایایی پرسشنامه‌ها با توزیع 30 پرسشنامه اندازه گیری شد که برای پرسشنامه تنیدگی آلفای کرونباخ برابر 87/0به دست آمد."