پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه استاندارد تاب آوری,پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی,پرسشنامه تاب آوری نوجوانان,دانلود پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی,پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون,روایی و پایایی پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون,پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون 26 سوالی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی سنجش تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 26 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات3
حجم13/141 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی سنجش تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 26 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی:

کونور و دیویدسون (2003) این پرسشنامه را به منظور سنجش تاب آوری تهیه نمودند. سازندگان این پرسشنامه بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی می تواند افراد تاب آور را از غیر تاب آور در گروه های بالینی و غیر بالینی جدا کند و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی بکار برده شود. این پرسشنامه دارای 26 گویه است که در یک مقیاس لیکرت بین صفر (کاملاً نادرست) و پنج (همیشه درست) نمره گذاری می شود (حسینی، 1391).


روایی و پایایی پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون

محمدی (1384) در پژوهشی ضریب پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 89/0 بدست آورد. شاکری نیا و محمدپور (1389، به نقل از حسینی، 1391) در پژوهشی ضریب پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ 90/0 بدست آوردند. مشعل پور (1389، به نقل از حسینی، 1391) در پژوهشی از طریق همبسته نمودن آن با مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز با محاسبه ضریب همبستگی 64/0 در سطح معنی داری (0001/0p<) نشان دادند که این سازه از روایی نسبتا بالایی برخوردار است. در پژوهشی دیگر حسینی (1391) نیز ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه نمود. در تحقیق حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 820 بدست آمد."