پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری (AQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه پرخاشگری کودکان,پرسشنامه پرخاشگری باس,پرسشنامه پرخاشگری دانش آموزان,پرسشنامه پرخاشگری باس پری,پرسشنامه روانشناسی پرخاشگری,پرسشنامه رفتار پرخاشگری,پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان,پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری,دانلود پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری (AQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری (AQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری (AQ) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 29 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات3
حجم16/878 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری (AQ) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 29 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docxتفسیر و نمره گذاری پرسشنامه پرخاشگری کودکان باس و پری (AQ)

ابزار دیگر پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(AQ) می باشد که این هم در کودکان هر دو گروه طلاق رسمی و عاطفی استفاده شده است. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎ سوﭘﺮي(AQ) (1992)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﯽاﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 29 ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات در ﯾﮏﻃﯿﻒ 5 درﺟﻪاي ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي 4 ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮيﮐﻼﻣﯽ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺧﺸﻢ، ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﯿﺶﺗﺮي دارد (ﺳﺮوﻗﺪ،داﻧﺶﭘﺮور، 1389).


اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي از راه ﺳﻪ روش آﻟﻔﺎيﮐﺮوﻧﺒﺎخ، ﺑﺎز آزﻣﺎﯾﯽ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺿﺮاﯾﺐ 78/0، 89/0 و 73/0ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪ. رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ، از راه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رواﯾﯽﻫﻤﮕﺮا، ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. رواﯾﯽﻫﻤﮕﺮاي ﭘﺮﺳشﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ، ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﯿﺎن37/0ﺗﺎ78/0 ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدﻧﺪp<0/100 (ﻣﺤﻤﺪي، 1385).


پرسشنامه پرخاشگری کودکان(AQ)
مشخص کنید هر یک از عبارات زیر تا چه حد گویای خصوصیت شما است. برای این منظور از حروف زیر استفاده کنید و مرتبه متناسب با خود را در پاسخنامه روبروی هر پرسش علامت بزنید.
: Aکاملا خلاف خصوصیات من است
B:تا حدی خلاف خصوصیات من است .
C :فقط اندکی گویای خصوصیت من است
D:تا حدی گویای خصوصیت من است
E :کاملا گویای خصوصیت من است


"