پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای CPQ با روایی و پایایی

پرسشنامه CPQ,پرسشنامه الگوهای ارتباطی,پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین,پرسشنامه الگوهای ارتباطی cpq,پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین cpq,پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و سولاوای,پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای CPQ با روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای CPQ با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای CPQ با روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات5
حجم14/844 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای CPQ با روایی و پایایی

پرسشنامه الگوهای ارتباطی CPQ

پرسشنامه الگوهای ارتباطی در سال 1984 توسط کریستنسن و سالاوی ساخته شد. این پرسشنامه از 35 سوال تشکیل شده است. پاسخها در یک مقیاس 9 درجه ای لیکرت از 1 ( غیر ممکن است ) تا 9 ( خیلی امکان دارد) درجه بندی شده و رفتارهای زوجین را در سه مرحله تعارض زناشویی برآورد میکند. این سه مرحله 1- زمانی که در روابط زوجین مشکل ایجاد میشود، 2- درباره مشکل ارتباطی بحث میکنند، و 3- بعد از بحث در مورد مشکل ارتباطی، را در بر میگیرد. هر کدام از این مراحل از سؤالاتی تشکیل شده است که در مجموع سه نوع رابطه کلی موجود بین زوجین را در بر می گیرد: ارتباط سازنده متقابل، ارتباط توقع / کناره گیری (شامل توقع مرد / کناره گیری زن و توقع زن / کناره گیری مرد) و ارتباط اجتنابی متقابل.


اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی

کریستنسن و هیوی ( 1990 ) و هیوی و همکارانش ( 1993 به نقل از شرفی، 1382) پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ از 50/0 تا 78/0 گزارش نموده اند.در ايران نيز عبادت پور (1379) پرسشنامه فوق را هنجاريابی كرده و به منظور برآورد روايی پرسشنامه، همبستگی بين مقياس های اين پرسشنامه و پرسشنامه رضايت زناشويی را محاسبه كرده است. ضرايب همبستگی به دست آمده برای سه خرده مقياس ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتناب متقابل و ارتباط توقع / كناره گيری به ترتيب عبارت از 58/0، 58/0، و 35/0 است كه همگی در سطح آلفای 01/0 معنی دار بودند. برای تعيين پايايی پرسشنامه، همبستگی درونی در مورد خرده مقياس های اين پرسشنامه محاسبه گرديده و ارقام بدست آمده به ترتيب عبارت بودند از: سازنده متقابل 50/0، اجتنابی متقابل 51/0، مرد متوقع / زن كناره گير 53/0 و زن متوقع / مرد كناره گير 55/0.


"