پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی) کوپر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه شکل بدنی,پرسشنامه تصویر بدنی,پرسشنامه نارضایتی بدنی,پرسشنامه نارضایتی بدنی (8-D),پرسشنامه شکل بدنی کوپر و همکاران، 1987,نمره گذاری پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی),روایی و پایایی پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی)
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی) کوپر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی) کوپر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی) کوپر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات3
حجم15/884 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پرسشنامه شکل بدنی (نارضایتی بدنی) کوپر و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی


پرسشنامه شکل بدنی کوپر

پرسشنامه شکل بدنی (کوپر و همکاران، 1987) یک مقیاس خود گزارشی برای ارزیابی نارضایتی بدنی ایجاد شده به وسیله احساس چاق بودن می باشد که در بسیاری از مطالعات برای تصویر بدنی آسیب دیده استفاده شده است( به عنوان مثال ماشیب و کریلو،2005). پرسش نامه شکل بدنی به صورت کلی برای ارزیابی آسیب شناسی خوردن در موقعیت های بالینی استفاده می گردد (به عنوان مثال آندرسون و همکاران، 2004). ارزیابی های نسخه های 34 آیتمی پایایی بازآزمایی، همسانی درونی، روایی ساختاری، روایی همزمان، روایی تفکیکی و حساسیت به تغییرات مرتبط با درمان را نشان می دهد (کوپر و همکاران، 1987).

فرم های کوتاه پرسش نامه شکل بدنی شامل دو فرم کوتاه 16 آیتمی و 4 فرم کوتاه 8 آیتمی می باشد هر یک از آیتم های پرسش نامه شکل بدنی بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی می شود که از هرگز=1 تا همیشه=6 می باشد و نمره کلی از مجموع نمرات آیتم ها محاسبه می گردد. نمرات برش برای افراد نرمال و غیر نرمال به شرح زیر است هم چنین به دلیل عدم استفاده قبلی از این پرسش نامه در ایران پایایی و روایی این مقیاس در این تحقیق محاسبه گردید.


جدول3-4: نقاط برش پرسش نامه شکل بدنی
کمتر از 19 نبود نگرانی درباره شکل بدن
19 تا 25 نگرانی خفیف درباره شکل بدن
26 تا 33 نگرانی متوسط درباره شکل بدن
بیشتر از 33 نگرانی مشخص درباره شکل بدن

جدول 3-5 : روایی پرسش نامه شکل بدنی
پرسشنامه مقدار KMO آزمون بارتلت
مقدار کای دو درجه آزادی سطح معناداری
نارضایتی بدن 86/0 71/1225 28 0

در پرسش نامه شکل بدنی نیز مقدار 86/0 برای KMO بیانگر کفایت نمونه می باشد. همچنین رد فرض صفر در آزمون بارتلت نشان می دهد سوالات در این مقیاس با یکدیگر همبستگی دارند.


پایایی متغیر نارضایتی بدن
جدول 3- 6: پایایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن
پرسشنامه تعداد سوالات آلفای کرونباخ
نارضایتی بدن 8 87/0

همان طور که مشاهده می‌شود در مقیاس نارضایتی بدن آلفای کرونباخ 87/0به دست آمده است، در نتیجه پایایی این خرده مقیاس نیز بسیار بالا بوده که بیانگر همبستگی بالا بین سوالات این خرده مقیاس می باشد."