پرسشنامه باورهای غیر منطقی اهواز (IBT-A4) با روایی و پایایی

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی,دانلود پرسشنامه باورهای غیرمنطقی,پرسشنامه باورهای غیرمنطقی اهواز,دانلود پرسشنامه باورهای غیرمنطقی اهواز,روایی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی اهواز,پایایی پرسشنامه باورهای غیرمنطقی اهواز,تفسیر پرسشنامه باورهای غیرمنطقی اهواز,پرسشنامه باورهای غیرمنطقی اهواز 39 ماده ای
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه باورهای غیر منطقی اهواز (IBT-A4) با روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه باورهای غیر منطقی اهواز (IBT-A4) با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه باورهای غیر منطقی اهواز (IBT-A4) با روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات3
حجم15/277 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

معرفی و تفسیر پرسشنامه باورهای غیر منطقی اهواز (IBT-A4) :

عبادی و معتمدین (1384) پرسشنامه چهار عاملی باورهای غیر منطقی اهواز (IBT-A4)را از روی پرسشنام 10 عاملی باورهای غیر منطقی جونز (1969) به روش تحلیل عوامل ساختند. برای سنجش پایایی آزمون و همسانی درونی چهار عامل استخراج شده از ضریب آلفای کرانباخ و روش دونیمه کردن آزمون استفاده کردند. به منظور بررسی پایایی و روایی آن به شیوه تصادفی از بین جمعیت آماری 143 نفر (غیر از نمونه اولیه برای ساختار عاملی آزمون) به شیوه تصاوفی انتخاب و دو آزمون باورهای غیر منطقی اهواز و آزمون 100 سئوالی باورهای غیر منطقی جونز (1969، به نقل از عبادی و معتمدین، 1384) را به طور همزمان اجرا کردند.

بر اساس نتایج به دست آمده ضرایب همسانی درونی چهار عامل رضایت بخش است. ضرایب روایی آزمون از روش روایی همگرا (اجرای همزمان دو آزمون(IBT-A4و IBT) ) 87/0 براورد گردید که این ضریب در سطح 001/0 نیز معنی دار بوده است. عبادی و معتمدین (1384) برای بررسی دقیق تر پایایی ضریب آزمون، از روش تنصیف نیز استفاده کردند که نتایج مشابهی با ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد.ضرایب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای عاملها و کل به ترتیب عبارت است از : 80/0 ،81/0، 73/0، 75/0، 75/0 می باشد و با استفاده از تصنیف : 82/0، 84/0، 74/0، 72/0، 76/0 می باشد.


"