پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با روایی و پایایی

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (peq),پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر,پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان,دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان,پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپریتزر,پرسشنامه توانمندسازی شغلی کارکنان,پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان,پرسشنامه در مورد توانمندسازی کارکنان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با روایی و پایایی

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با روایی و پایایی و بررسی ابعاد آن


مشخصات فایل
تعداد صفحات45
حجم20/30 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان :

از پرسشنامه توانمندسازی کارکنان به منظور شناخت راه‌هاي توانمندسازی کارکنان در جامعه آماري، استفاده می‌شود. اين پرسش‌نامه شـامل 20 سؤال است كه پنج بُعد توانمندسازی یعنی شایستگی، حق انتخاب، مؤثر بودن، معنی دار بودن و اعتماد به دیگران را مشخص مي‌كند.


ابعاد پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

در اين پرسش‌نامه، سؤالات 2، 7، 12 و 17 مربوط به بعد شایستگی، سؤالات 3، 8، 13 و 18 مربوط به حق انتخاب، سؤالات 4، 9، 14 و 19مربوط به مؤثر بودن، سؤالات 1، 6، 11 و 16 مربوط به معنی‌دار بودن و سؤالات 5، 10، 15 و 20 مربوط به بعد اعتماد است.

(جدول3-2)
ردیف ابعاد مدل شماره سوال
۱ شایستگی ۲ – ۷ - ۱۲ – ۱۷
۲ استقلال ۳ – ۸ - ۱۳ – ۱۸
۳ مؤثر بودن ۴ - ۹ - ۱۴ – ۱۹
۴ معنی دار بودن ۱ - ۶ - ۱۱ – ۱۶
۵ اعتماد ۵ - ۱۰ - ۱۵ – ۲۰

جدول3-2 (پرسش‌نامه توانمندسازی کارکنان)

روایی و پایایی پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

روایی ابزار گردآوری داده‌ها:
پرسش‌نامه انگیزش استاندارد است یعنی از کتاب پرسش‌نامه‌های معتبر جهانی که دکتر مقیمی ‌و رمضان ترجمه و منتشر کرده‌اند، استفاده شده است. سپس توسط تنی چند از اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ‌مورد بررسي و بازبيني كامل قرار گرفت. پس از لحاظ كردن نظرات آنان، پرسش‌نامه نهايي مجدداً به تأييد اساتيد راهنما و مشاور رسيد. بنابراین می‌توان گفت که ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق دارای روایی مناسب و قابل قبولی است.


پايايي پرسش‌نامه توانمندسازی کارکنان:
پرسشنامه توانمندسازی کارکنان استاندارد است و برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد. این مقدار برای و پرسش‌نامه توانمندسازی کارکنان 0.82 بدست آمد. از آنجا که این مقادیر بیشتر از 0.7 می-باشد، بنابراین پایایی پرسش‌نامه‌ها تأیید می‌شود.


"