پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند,پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند 1992,پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند,پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (ism),دانلود پرسشنامه انگیزش درونی,ابعاد پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند ,پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانشجویان,روایی و پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات4
حجم18/638 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند

پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند (1992) که بر مبنای نظریه خودتعیین کنندگی دسی و ریان طراحی شده، می باشد. این ابزار شامل 28 پرسش می باشد و (ابعاد پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند ) سه بعد انگیزش درونی (سوالات: 2، 4، 6، 9، 11، 13، 16، 18، 20، 23، 25، 27)، انگیزش بیرونی (سوالات: 1، 3، 7، 8، 10، 14، 15، 17، 21، 22، 24، 28) و بی انگیزشی (سوالات: 5، 12، 19، 26) را می سنجد. پاسخ این عبارات در مقیاس 5 حالتی لیکرت تنظیم شده و از 1 (کاملاَ مخالفم) تا 5 (کاملاَ موافقم) متغیر است و نمره ی بالاتر در هر بعد، بیانگر کاربرد بیشتر آن بعد در فرد است.


تعیین اعتبار علمی یا روایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند

جهت تعیین اعتبار علمی پرسشنامه ها از شاخص روایی محتوی (CVI) و ضریب روایی محتوی (CVR) استفاده شد. به این منظور، ابتدا فرم اصلی پرسشنامه های مهارت های حل مسئله و انگیزش تحصیلی ترجمه و باز ترجمه گردید، سپس فرم ترجمه شده، در اختیار 13 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت قرار داده شد و پس از جمع آوری نظرات، ضریب روایی محتوی برای کلیه ی عبارات هر دو پرسشنامه مهارت های حل مسئله و انگیزش تحصیلی، برابر با 1 محاسبه شد. همچنین شاخص روایی محتوی برای عبارات پرسشنامه مهارت های حل مسئله بین 7/0 تا 1 و برای پرسشنامه انگیزش تحصیلی بین 8/0 تا 1 بود. با کمک اساتید راهنما و مشاور، پیشنهادات بررسی شده و با اعمال نظرات اصلاحی، پرسشنامه نهایی تنظیم گردید.

تعیین اعتماد علمی یا پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند

در این پژوهش جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها، از ضریب آلفاکرونباخ به منظور بررسی تجانس درونی و بازآزمایی با فاصله ده روز جهت تعیین ثبات ابزار استفاده گردید. به این منظور، در یک مطالعه مقدماتی تعداد 20 پرسشنامه در اختیار 20 نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری قرار داده شد تا نسبت به تکمیل آن اقدام کنند و جهت آزمون مجدد، پس از ده روز مجدداَ همان ابزارها در اختیار همان 20 دانشجو قرار گرفت. سپس تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار spss نسخه 19 انجام شد.


"