چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تکانشگری و رفتارهای تکانشی

مبانی نظری تکانشگری,پیشینه تحقیق تکانشگری,پیشینه داخلی تکانشگری,پیشینه خارجی تکانشگری,پیشینه پژوهش تکانشگری,پیشینه نظری تکانشگری,فصل دوم پایان نامه تکانشگری,​​​​​​​مبانی نظری رفتارهای تکانشی,پیشینه تحقیق رفتارهای تکانشی,فصل دوم پایان نامه رفتارهای تکانشی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تکانشگری و رفتارهای تکانشی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تکانشگری و رفتارهای تکانشی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکانشگری و رفتارهای تکانشی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات75
حجم547/28 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تکانشگری و رفتارهای تکانشی موضوع این نوشتار است. تكانشگري هسته اصلي بسياري از آسـيب هـاي اجتمـاعي مانند مصرف مواد، قماربازي بيمارگونه، اختلالهاي شخصيت و دست زدن به اقدامات پرخاشجويانه اسـت. ايـن اخـتلال هـر ســال موجــب از ميــان رفــتن زمــان و ســرمايه در بــسياري از كـــشورها مـــي شـــود. یکی از رایج ترین تعاریف، تکانش گری به صورت آمادگی قبلی برای واکنش های سریع و بدون برنامه به محرک های درونی یا بیرونی بدون در نظر گرفتن نتایج منفی آن واکنش ها برای خود فرد یا دیگران، تعریف می شود(استنفورد و همکاران، 2009).


فرآيند تصميم گيري يا برگزيدن يك گزينه از ميان چند گزينه، يكي از عالي ترين پردازش هاي شناختي به شمار مي-رود. گونه ويژه اي از اين فرآيند كه به عنوان تصميم گيري مخاطره آمیز شناخته مي شود، در شرايطي پردازش (RDM) مخاطره آميز مي شود كه شخص با گزينه هايي روبه رو مي گردد كه انتخاب آنها باري از سود يا زيان در حال يا آينده به دنبال دارد و در عين حال ميزان اين سود و يا زيان با درجاتي از احتمال همراه است (اختياري و بهزادي، 1380الف و ب).


تصميم گيري مخاطره آميز اهميت بالايي در زندگي فردي و اجتماعي افراد دارد و اختلال در اين نوع تصميم گيري هسته اصلي پديده تكانشگري و رفتارهاي تكانشي را تشكيل مي دهد (اختياري و بهزادي1380 الف). رفتارهاي تكانشي كه در برخي رويكردها، رفتارهاي مخاطره آميز نيز خوانده مي شوند، به عملكردهايي گفته مي شوند كه اگرچه تا اندازه اي با آسيب يا زيان هاي احتمالي همراهند، امكان دستيابي به گونه اي پاداش را نيز فراهم مي كنند (اختياري و بهزادي، جنتي و مقيمي، 1382).

فهرست مطالب
1-6تعريف مفهومي تکانشگری 4
1-7 تعريف عملياتي تکانشگری 4
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تکانشگری 6
2-1-2 تکانشگري 6
2-1-2-1 تکانه 8
2-1-2-2 پردازش گزينه ها در تصميم گيري مخاطره آميز 10
2-1-2-2-1 عامل ارزش 11
2-1-2-2-2عامل زمان 11
2-1-2-2-3 عامل احتمالات 12
2-1-2-3رويكردهاي مختلف در تحليل رفتارهاي تكانشي 19
2-1-2-3-1 رويكرد شخصيت شناسانه 20
2-1-2-3-2 رويكرد رفتارگرايانه 25
2-1-2-3-3 رويكرد زيستي 26
2-1-2-3-4رويكرد اجتماعي 29
2-1-2-4 تكانشگري و جنسيت 29
2-1-2-5اختلالهاي مرتبط با تكانشگري 29
2-1-2-6 تعاریف خود نظمدهی 30
2-1-2-7 نظریه های خود نظمدهی 32
2-1-2-7-1 نظریه ی خود نظمدهی بندورا 32
2-1-2-7-2 نظریه ی خود نظمدهی کارور و شییر 33
2-1-2-7-3 نظریه خود تنظمی باتلر و واین 34
2-1-2-7-4 نظریه خودنظمدهی پینتریچ و دیگروت 35
2-1-2-8 پژوهش ها درباره تکانشگری 35
2-2 پیشینه پژوهش 38
2-2-1 پژوهشهای داخلی 38
2-2-2 پژوهش های خارجی 49
2-3 جمع بندی 54
منابع 58
منابع فارسی 58
منابع انگلیسی 67"