پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه عملکرد شغلی ,دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی ,پرسشنامه عملکرد شغلی صالحی,پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان,پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی,پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی,پرسشنامه خودارزیابی عملکرد شغلی,دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی,دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات3
حجم12/616 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط صالحی(1382) طراحی شده است، شامل 15 سوال با درجه بندی لیکرت از همیشه تا به ندرت می باشد. نمره گذاری گویه ها به گونه ای است که به گزینه به ندرت نمره 1، گاهی، نمره 2، اغلب، نمره 3 و گزینه همیشه نمره 4 تعلق می گیرد، بنابراین حداقل نمره آزمودنی ها در این پرسشنامه 15 و حداکثر 60 خواهد بود. نمره بالا در این پرسشنامه نشان دهنده عملکرد بالای شغلی افراد است.


روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی

3-6. روایی و پایایی آزمون
3-6-1. روائی: منظور از روايي آن است که آزمون در عمل تا چه اندازه صفاتي را که براي اندازه گيري آنها طرح ريزي شده است اندازه مي گيرد يا بطور اخص به آن صفات مربوط مي شود. روايي محتوايي نشان مي دهد که نمونه هايي از مجموعة دانش ها; نگرش ها و مهارت هايي که انتظار مي رود کارکنان بر آن تسلط داشته باشد، با چه دقتي در آزمون گنجانده شده است (جان بست; ترجمة پاشا شريفي و طالقانی، 1386، ص 262) . روایی محنوایی و سازه ای هر دو پرسش نامه به تأیید متخصصین موضوعی رسید.


3-6-2. پایائی: پايايي يک وسيلة اندازه گيري، به دقت آن اشاره مي کند. يک آزمون در صورتي داراي پايايي است که اگر آن را در يک فاصلة زماني کوتاه چندين بار به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديک به هم باشند (سيف،1387،ص 409). پایایی پرسشنامه عملکرد شغلی توسطه صالحی(1382) با استفاده از روش دو نیمه کردن برابر با 78/0 برآورد شده است. در این پژوهش نیز پایایی پرسشامه عملکرد شغلی توسط ضریب آلفای کرونباخ برابر با 87/0 بدست آمد. هچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه طراحی شغل، بعد از تنظیم پرسشنامه و تائید اساتید راهنما و مشاور، روی 30 نفر از افراد جامعه آماری اجرا، و داده های حاصل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که این ضریب برای مولفه شرح شغل برابر با 73/0 و برای شرایط احراز شغل برابر با 86/0 برآورد گردید.


"