پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان سوپر با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه دغدغه های شغلی,پرسشنامه دغدغه های شغلی افراد,پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان,دانلود پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان,پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان سوپر (CDI)
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان سوپر با نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان سوپر با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان سوپر با نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات7
حجم33/395 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر (CDI )

اين پرسشنامه شامل 61 سوال درباره دغدغه‌هاي شغلي افراد است. که به ترتيب مراحل رشد شغلي سوپر را در نظر داشته و طبق مراحل دغدغه‌هاي فرد را در هر مرحله مي‌سنجد و به نوعي جاي افراد را در اين مسير مشخص مي‌کند. به اين ترتيب که 15 سوال اول مربوط به مرحله کشف شغلي است که خود مشتمل بر سه زير مرحله تبلور، تشخيص و اجرا است و هر زير مرحله شامل 5 سوال مي‌باشد. 15 سوال بعدي مربوط به مرحله مشغول کار شدن است که خود شامل سه زير مرحله است که هر کدام 5 سوال را شامل مي‌شود اين سه مرحله عبارتند از: تثبيت، تحکيم و پيشرفت. 15 سوال سوم مربوط به مرحله بقا يا نگهداري شغل است که خود مشتمل بر سه زير مرحله و براي هر زير مرحله 5 سوال است که اين زير مراحل شامل دستيابي، بروز رساني و نوآوري مي‌باشند. مرحله آخر که 15 سوال آخر پرسشنامه را در بر مي‌گيرد، مرحله قطع همکاري است. که خود مشتمل بر سه زير مرحله کاهش ساعات کاري، طرح ريزي براي بازنشستگي و زندگي بازنشستگي است که هر کدام 5 سوال را شامل مي‌شوند. سوال آخر که متفاوت از بقيه است تغيير شغلي را بررسي مي‌کند. 60 سوال اول به اين صورت است که فرد جمله را خوانده و دغدغه خود را در مورد موضوع مطرح شده در طيفي 5 درجه اي از هيچ دغدغه تا دغدغه خيلي زياد درجه بندي مي‌کند. اما در سوال آخر در طيفي 5 درجه اي تغيير يا عدم تغيير در شغل خود را بازگو مي‌کند.

شیوه نمره گذاری پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر (CDI )

براي نمره گذاري اين پرسشنامه، نمره هر سوال در وزن آن ضرب شده و سپس جمع وزني هر مرحله و هر زير مرحله جداگانه مشخص مي‌شود و براي بدست آوردن ميانگين هر زير مرحله اين جمع وزني تقسيم بر عدد5 مي‌شودکه تعداد سوالات هر زير مرحله است و براي بدست آوردن ميانگين هر مرحله جمع وزني تقسيم بر عدد 15 مي‌شود که تعداد سوالات هر مرحله است. و سپس رتبه درصدي فرد در هر قسمت مشخص مي‌شود که دغدغه‌هاي فرد را با گروه همسال وي مي‌سنجد. و در نهايت تعداد سوالاتي در هر بخش و مرحله که پاسخ فرد به آنها نگراني زياد و خيلي زياد است مشخص شده و نگراني فرد را در اين مراحل نشان مي‌دهد. زمان لازم براي پركردن پرسشنامه 10 تا 15 دقيقه است .

جدول(9-3) بخشهاي مختلف پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان

مرحله کشف شغلي ماده‌هاي 1تا15
تبلور سوال 1 تا 5
مشخص سازي سوال6 تا 10
اجرا سوال 11 تا 15
مرحله ايجاد يا وارد کارشدن ماده‌هاي 16 تا 30
تثبيت سوال 16 تا 20
تحکيم سوال 21 تا 25
پيشرفت سوال 26 تا 30
مرحله بقاء ماده‌هاي 31 تا 45
نگهداشتن سوال 31 تا 35
بروز رساني سوال 36 تا 40
نوآوري سوال 41 تا 45
مرحله قطع همکاري ماده‌هاي 46 تا 60
کاهش سرعت کار سوال 46 تا50
طرح ريزي بازنشستگي سوال 51 تا 55
زندگي بازنشستگي سوال56 تا 60
تغيير شغلي سوال 61

روایی و پایایی پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر (CDI )

ويژگي‌هاي روان سنجي دغدغه‌هاي شغلي:
درفرم اوليه اين پرسشنامه ضرايب آلفا 80/0 و 90/0 براي مرحله و زيرمرحله به دست آمد. در فرم كنوني اطلاعات پايايي براساس ضرايب آلفا (همساني دروني) هستند که فقط مقياس قطع همکاري آلفاي کمتر از 81/0 دارد اغلب ضرايب مراحل فرعي 80/0 هستند و براي ديگر گروهها 90/0 است. سوپر (1988)در پژوهش خود بروي 373 نفر ضرايب آلفاي اين پرسشنامه را از 92/0 تا 93/0 براي مراحل اصلي و از 76/0 تا 95/0 براي مراحل فرعي بدست آورد. ضمنا در پژوهشي كه هفت شايجاني (1388) بر روي معلمان سه دوره شهر اصفهان اين پرسشنامه را هنجاريابي كرد ضريب پايايي مراحل و زير مراحل پرسشنامه دغدغه هاي شغلي بزرگسالان از دو روش همساني دروني سوالات و باز آزمايي ، بالا بدست آمده است و تمامي سوالات رابطه مثبتي با کل پرسشنامه دارشته اند . بنابراين تغيير يا اصلاح هيچ سوالي از پرسشنامه ضرورت نداشت. ضريب پايايي نيز از 69/0 تا 86/0 بوده است . از دو پرسشنامه نگراني انتخاب شغل و درماندگي انتخاب شغل براي بررسي روايي همزمان استفاده شد ضريب روايي همزمان با هر دو مقياس معنادار در سطح 01/0 مي باشد. ، همچنين در اين تحقيق پايايی اين پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول (3-7) نتايج آن آورده شده است.


جدول(10-3) نتايج آلفای کرونباخ مراحل و نمره کل پرسشنامه دغدغه های شغلی
تعداد سوال آلفای کرونباخ
کشف 15 795/0
ايجاد 15 76/0
بقا 15 76/0
قطع همکاری 15 764/0
نمره کل 60 749/0


"