پرسشنامه تحریف های شناختی ویسمن وبک با روش نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه ی تحریفات شناختی,پرسشنامه تحریف های شناختی,پرسشنامه تحریف های شناختی بک,دانلود پرسشنامه تحریف های شناختی,پرسشنامه تحریف های شناختی الیس,پرسشنامه تحریف های شناختی بین فردی,پرسشنامه تحریف های شناختی ویسمن وبک 1978
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه تحریف های شناختی ویسمن وبک با روش نمره گذاری، روایی و پایایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.پرسشنامه تحریف های شناختی ویسمن وبک با روش نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه تحریف های شناختی ویسمن وبک با روش نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات4
حجم998/722 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تفسیر پرسشنامه تحریف های شناختی :

پرسشنامه تحریفهای شناختی (ویسمن وبک، 1978) دارای 40 ماده میباشد که برای شناسایی نگرشها و اعتقاداتی که فرد را مستعد افسردگی میسازد طراحی شده است این پرسشنامه برمبنای نظریه شناختی بک برای افسردگی ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 5 خرده مقیاس میباشندکه عبارتند از: آسیب پذیری- احتیاج برای تأیید شدن، موفقیت، کمال گرایی، احتیاج به خشنود کردن دیگران و نیاز به تأثیر گذاشتن بر دیگران. به طور کلی پایایی درونی این آزمون 9/0 و پایایی آن در فاصله 6 هفته ارزیابی 73/0 برآورد گردیده است(مهربار، قریب، 1377 به نقل از رضایی، 1382).


بن راضی نمایشی (1387) فرم فارسی این مقیاس را تحلیل عامل کرده است که 3 عامل مطلق گرایی، تأیید اجتماعی و آسیب پذیری را از 30 ماده این مقیاس استخراج نموده است پایایی این مقیاس برای کل سؤالات 87/0 ، برای سوالات عامل اول (مطلق گرایی) 88/0 برای سؤالات عامل دوم 81/0 و برای سوالات عامل سوم 52/0 گزارش شده است.


در پژوهش حاضر این پرسشنامه بر اساس نمره گذاری بن راضی نمایشی (1387) نمره گذاری شده است.

نتایج تحلیل پایایی آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به شرح زیر بدست آمده است :

جدول 5-3 :ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه تحریف های شناختی

ابعاد تحریف های شناختی ضریب آلفای کونباخ
کمال گرایی 81/0
آسیب پذیری 88/0
متاثر شدن 65/0
تاثیر گذاشتن 73/0
خشنود کردن 67/0


"