دانلود پروپوزال روانشناسی با موضوع شادکامی

دانلود پایان نامه شادکامی,پایان نامه های شادکامی,پایان نامه مقایسه شادکامی,پایان نامه بررسی شادکامی,پایان نامه با موضوع شادکامی,پایان نامه درباره شادکامی,پایان نامه روانشناسی شادکامی,پایان نامه در مورد شادکامی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود پروپوزال روانشناسی با موضوع شادکامی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.دانلود پروپوزال روانشناسی با موضوع شادکامی

دانلود پروپوزال پایان نامه روانشناسی با موضوع شادکامی با هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود


مشخصات فایل
تعداد صفحات47
حجم107/865 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

پروپوزال در مورد شادکامی و با هدف تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع علمی و براي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی روزانه عادی دختر و پسر منطقه درودزن به تعداد 1080 نفر در سال تحصیلی 1393- 1392بود که تعداد 283 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.


نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی رابطه مثبت و معنادار و از بین ابعاد نارسایی هیجانی بین بعدهای ناتوانی در شناسایی هیجانات و ناتوانی در بیان احساسات با شادکامی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که احساس پیوستگی، شادکامی را به صورت مثبت و نارسایی هیجانی شادکامی را به صورت منفی پیش بینی می کند و از بین ابعاد احساس پیوستگی، بعدهای قابل درک بودن و کنترل پذیری به صورت مثبت قوی ترین پیش بینی کننده شادکامی و از بین ابعاد نارسایی هیجانی ناتوانی در شناسایی هیجانات به صورت منفی قوی ترین پیش بینی کننده شادکامی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه 3
1-2-بيان مسأله 4
1-3-اهميت و ضرورت پژوهش 8
1-4-هدف پژوهش 8

روش اجرای تحقیق

3-1-طرح پژوهش 53
3-2-جامعه آماري 53
3-3-وضعیت جمعیت شناختی نمونه پژوهش 53
3-4-ابزار پژوهش 54
3-5-شیوه اجرای پژوهش 58
3-6-روش تجزیه و تحلیل آماری 58
3-7-ملاحظات اخلاقي 59


منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"