مبانی نظری و پیشینه رابطه ورزش با عزت نفس و شادکامی

مبانی نظری و پیشینه رابطه ورزش با عزت نفس و شادکامی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه رابطه ورزش با عزت نفس و شادکامی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ای بر روانشناسی ورزش..................................................................................................................................17

فرضیاتی در تبیین تأثیرات ورزش.............................................................................................................................22

تأثیر ورزش در شخصیت..............................................................................................................................................26

تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران........................................................................................................27

تأثیر ورزش در کاهش افسردگی................................................................................................................................28

تأثیر ورزش در کاهش اضطراب.................................................................................................................................29

نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت.....................................................................................................................31

تأثیر ورزش بر فرهنگ.................................................................................................................................................32

تأثیر ورزش بر حافظه...................................................................................................................................................33

2-2-کیفیت زندگی......................................................................................................................................................34

مولفه‌های کیفیت زندگی.............................................................................................................................................36

از بهزیستی ذهنی تا کیفیت زندگی..........................................................................................................................37

1-2-2- مدل‌های کیفیت زندگی و ارتباط آن با بهزیستی ذهنی.....................................................................39

2-2-2- کیفیت زندگی براساس مدل امید به زندگی شاد (وینهوون)..............................................................40

3-2-شادكامی...............................................................................................................................................................41

دیدگاه لذت گرایی........................................................................................................................................................42

دیدگاه معنوی .........................................................................................................................................................43

نظریه داینر.................................................................................................................................................................44

نظریه آرگایل.............................................................................................................................................................45

دیدگاه های شناختی و شادی................................................................................................................................46

دیدگاه های زمینه ای در مورد شادی......................................................................................................................47

شادی در نظریه فروید..................................................................................................................................................48

نظریه تعادل حالات هیجانی.......................................................................................................................................48

شادی در نظریه الیس...................................................................................................................................................49

نظریه زیست شناختی در مورد شادی......................................................................................................................49

شادی در نظریه فاوا.....................................................................................................................................................51

شادی در نظریه فرلو....................................................................................................................................................51

مؤلفه های تشكیل دهنده شادمانی.........................................................................................................................52

عواطف مثبت و منفی...................................................................................................................................................52

صفات شخصیتی و روان شناختی مرتبط با شادمانی............................................................................................55

برون گرایی و روان نژندی............................................................................................................................................55

شخصیت و شادكامی....................................................................................................................................................57

4-2-عزت نفس.............................................................................................................................................................58

عزت نفس در قرآن مجید ..........................................................................................................................................60

عزت نفس کلی.............................................................................................................................................................61

عزت نفس اجتماعی......................................................................................................................................................62

عزت نفس تحصیلی.......................................................................................................................................................62

مولفه های اساسی عزت نفس.....................................................................................................................................62

ماهیت عزت نفس..........................................................................................................................................................63

نظریه ی جیمز ............................................................................................................................................................64

نظریه ی مید .................................................................................................................................................................65

نظریه ی کولی................................................................................................................................................................66

نظریه ی سالیوان...........................................................................................................................................................66

نظریه ی روزنبرگ.........................................................................................................................................................68

نظریه ی هورنای...........................................................................................................................................................68

نظریه ی آدلر..................................................................................................................................................................69

5-2- پیشینه مطالعات ...............................................................................................................................................70