تحقیق مجموعه روانشناسی، روانشناسی بالینی

دانلود مجموعه روانشناسی روانشناسی بالینی , دانلود ,مجموعه روانشناسی روانشناسی بالینی ,مجموعه روانشناسی , روانشناسی بالینی ,روانشناسی بالینی در گذشته و حال ,روانشناسی بالینی جدید ,آزمون هوش آزمون شخصیت
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق مجموعه روانشناسی، روانشناسی بالینی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق مجموعه روانشناسی، روانشناسی بالینیفصل اول : کلیاتروانشناسی بالینی در گذشته و حالاز عمر روانشناسی بالینی به عنوان یک رشته ي تخصصی و مستقل، بیش از
یکصد سال مـی گـذرد. تـاریخ آن بـا تکامـلروانشناسی مرضی آمیخته است و گذشته آن به زمان انسان اولیه می رسد.روشهاي مطالعه بیمار يهاي
روانی موقعی نضج گرفت که مسئله بیماري روانی، از خرافات و عقاید ماوراءالطبیعه
مجزا شد.روا نشناسی مرضیبشر اولیه، امراض روانی را پدیدهاي ماوراءالطبیعه می دانست. رو شهاي
درمـان ایـن گونـه بیمـاران کـه تصـور مـی شـددچار«جن زدگی» و ارواح خبیثه شده باشند، عبارت بود از سوراخ کردن
جمجمه به منظـور آزاد کـردن روح پلیـد، و بـهزنجیربستن، تنبیه جسمی، سوزاندن و انواع شکنجه هاي دیگردر قرون ششم و هفتم قبل از میلاد، فیلسوفانی از قبیل طالس،
اناکسیمنز، هراکلیتوس، اناکسـاگوراس و دمـاکریتوس درمورد چگونگی طبیعت بشر و جهان، فرضیاتی عرضه کردند. کمی بعد از آن،
بقراط( 460 تا 370 قبل از میلاد) در زمینـهعلم پزشکی تئوري هایی ارائه داد که بسیار نو و پیشرفته بود و بعدها
اساس این علم قرار گرفت. بـه نظـر او مرکـز تمـامفعالیت هاي بشر مغز است و هرگونه اختلالاتی در آن، سبب بروز امراض
روانـی مـی شـود. او عقایـد خرافـی، معجـزات ومسائل ماوراءالطبیعه را از بیماري مجزا ساخت و حمام، رژیم غذایی،
گرفتن خون و موسیقی را علاج بیماريهـاي روانـیدانست. آنچه در نظریات بقراط حایز اهمیت می باشد این است که او
بیماري را نه تنها از جنبه آنـاتومی، بلکـه از لحـاظعوامل شیمیایی و عاطفی نیز مورد مطالعه و بررسی قرار داد.پیدایش روانشناسی بالینیدر سال 1838 اسکیرول براي اولین بار فرق میان پسیکوز و عقب ماندگی
هوشی را مطرح سـاخت. پـیش از ایـن زمـان،همه به این گونه افراد به چشم دیوانه می نگریستند. در آن زمان، تمایز
بین این دو، که یکـی از دسـت رفـتن گنجـایشهوشی به سبب ابتلا به بیماري روانی و دیگري عدم پیشرفت و تکامل
گنجایش هاي اولیه است، اهمیت بسـزایی داشـت؛چراکه کشف این موضوع، درمان افراد عقب مانده را از اشخاص مبتلا به
پسیکوز جدا کرد.اسکیرول متوجه شد که عقب ماندگی عقلی، درجات مختلفی دارد؛ البته خود
او آنها را فقـط بـه دو دسـته تقسـیم کـرد.اسکیرول تکلم را بهترین معیار براي تشخیص این گونه افراد دانست.روانشناسی بالینی جدیددر روانشناسی جدید، تأثیر دو عامل را می توان از آغاز نهضت اندازه
گیري روانی مشاهده کرد. یکی از این عوامـل، ایجـادگروه هاي حرفه اي و مؤسسات و کلینیک هاي روانشناسی، و عامل دیگر،
تکامل تدریجی وسایل کلینیکی بود. بدون وجوداین دو عامل، پیشرفت قابل ملاحظ هي امروز امکان پذیر نبود.آزمون هوشآغاز اندازه گیري دقیق و علمی هوش به وسیله آزمون، از زمان بینه شروع
شد. آلفرد بینه اولین آزمون هـوش را در سـال1905 با کمک همکارش سیمون
منتشر کرد. تجدید چاپ آن در سال 1908 صورت گرفـت کـه البتـه کامـل تـر بـود و2 نظریه«سن روانی» را نیز در بر داشت.

آزمون شخصیتمشکل اساسی در مورد آزمون هاي شخصیت، عدم توافق نظري بود که
دانشمندان درباره تعریف و ماهیت ایـن پدیـده بـایکدیگر داشتند.در سال 1981 اولین آزمون اندازه گیري حالات عصبی به وسـیله وودورت و
آزمـ ونهـاي«تحقیـق در ارزش هـا» توسـطآلپورت ـ ورنون شمنتشر د.ایجاد کلینی کهاي روانشناسی1 ش در سال 1896 لایتنر ویتمرروان شناس آمریکایی، کودك عقب مانده اي را در لابواتوار دانشگاه
پنسیلوانیا مورد آزمایروانی قرار داد. درآن سال، ویتمر در انجمن روان شناسان آمریکا،
تحقیقات خود را در زمینـه مشـکلات کودکـان و طـرزتشخیص علمی آن عرضه کرد.فصل دوم : روشهاي علمی1 مشاهده علمیدر یونان قدیم، ارسطو یکی از اولین افرادي بود که به مشاهده علمی
معتقد شد. در آن زمان، فرق اساسی میانه فلسـفه وعلم در روشی بود که براي ایجاد قوانین کلی اتخاذ میشد؛ زیرا فلسفه از
روشی منطقی استفاده میکرد و علـم، از طریـقمشاهده به نتایج مطلوب میرسید. در قرون وسطی نیز روش منطقی متداول
بـود، تـا اینکـه بـیکن در اسـتفاده از روشمشاهده علمی پیشقدم شد.اندازه گیري کمی در روانشناسیدر بحث متدولوژي علم، باید به مسئله اندازهگیري که طبیعتاً با اعداد
سروکار دارد، توجه خاصی کرد. هر پدیدهاي را کـهاندازهگیري شود، بخوبی میتوان در قالب اعداد عرضه کرد. ما میتوانیم
براي توضـیح وقـایع زنـدگی، معیارهـاي ریاضـیبسازیم؛ البته مشروط براینکه معیار عددي ما با وقایع موردنظر رابطهي
مستقیم و متقابل داشته باشد.براي اندازهگیري دقیق پدیدههاي مختلف، طبقهبندیهاي عددي مختلفی به
وجود آمده است و اسـتفاده از ایـن مقیاسـها،بستگی به نوع عواملی دارد که مورد سنجش قرار میگیرند. در حال حاضر،
چهار نوع مقیـاس عـددي موجـود اسـت کـهعبارتند از: مقیاس اسمی یا طبقهاي، مقیاس رتبهاي، مقیاس فاصلهاي و .
مقیاس نسبیفصل سوم : تاریخچه فرديمضمون تاریخچه فرديتاریخچه فردي ممکن است شکلهاي مختلفی داشته باشد؛ ولی به طور کلی
مضمون و یا نوع اطلاعاتی که باید براي آنهاجمعآوري کرد، یکسان است. نمونه اطلاعاتی را که باید به دست آید،
میتوان در یکی از انواع تاریخچـههـاي فـردي کـهتوسط لوتیت تنظیم شده است، مشاهده کرد. تاریخچه فردي لوتیت شامل
اطلاعات زیر می : شودالفـ تاریخچه شخصی1ـ حال حاضر، توصیف رفتار، وضع جسمانی، استعداد و کارآیی، وضع زندگی2ـ گذشته،زمان تولد و دوران طفولیت، سلامت، تحصیلات، تجارت و
فعالیتهاي دیگربـ تاریخچه خانوادگی1ـ اولیا، برادران و خواهران و سایر افراد خانواده2ـ پدربزرگ، مادربزرگ و اقوام دیگر که با بیمار زندگی . نمیکنندتاریخچه فردي ریچاردز، نوع دیگري از تاریخچه فردي است که از لحاظ شکل
با آنچه در بالا مشاهده میشـود، متفـاوت،ولی از لحاظ مضمون تقریباً مشابه است.اطلاعات براي شناسایی شخص(از قبیل اسم، سن، تاریخ تولد)فصل چهارم : تستهاي روانشناسیاز اوایل قرن بیستم، یکی از مهمترین وظایف روانشناس بالینی، اجـرا و
تعبیـر آزمـونهـاي روانشناسـی بـوده اسـت. درسالهاي اخیر، آزمونهاي روانشناسی به قدري رواج یافته که گاه در ارزش
آنها بیش از اندازه غلو شده است.مشخصات آزموناگر بخواهیم معلومات یک فرد را بسنجیم، از او پرسشهایی را میپرسیم.
جواب این پرسشهـا بـه خـودي خـود مفهـومخاصی ندارد و نمیتواند شاخص مقدار معلومات او باشد؛ مگر اینکه
جوابهاي او با جوابهایی که دیگران به همین پرسش هادادهاند، مقایسه شود. بنابراین، باید معلومات او را با استانداري
بسنجیم. بنابراین، همیشـه بـراي سـنجش موقعیـت فـرد،1نوعی استاندارد لازم است. در زبان علمی به این استاندارد، نورممیگویند2 ثبات آزمونیکی از نشانه هاي خوب بودن هر آزمون آن است که در زمان و مکانهاي
مختلف و در مورد افراد متعدد به اجـرا درآیـد،اما در نتیجهي آن تغییر زیادي حاصل نشود. گاه از تکرار یک آزمون معین
که خصوصیات معینی را اندازهگیري میکنـد.فصل دوازدهم : تست هاي طبقه بندي شدههمراه با 178سوالات
تستی با پاسخنامه- 1 مورنو چه روشی را
براي درمان بیماران روانی ابداع کرده است ؟-1 تنش زدایی -2 حساسیت
زدایی -3 خواب انگیزي -4 روان نمایشگري- 2 ترس از نشانه مهم کدام
اختلال است؟-1 اضطراب -2 فوبی 3- وسواس
4- همه موارد- 3 بر ترین روش درمان فوبی
کدام است؟-1 مدل سازي 2- حساسیت زدایی
منظم-3 یادگیري عاملی 4- مواجه
سازي ناگهانی- 4 دام شیوه درمانی رابطه
عمیق عاطفی بین مراجع و بیمار برقرار می شود.-1 روانکاوي فروید 2- رفتار
درمانی اسکینر-3 گشتالت درمانی 4- مراجع
محوري راجرز- 5 روش مواجه سازي محسوب نمی شود؟-1 ایجاد بینش و بصیرت 2-
حساسیت زدایی منظم-3 غرقه سازي 4- مدل سازي6 – ویژگیهاي اپسی بیش از
اندازه عبارت است از :-1 نداشتن هدفهاي جاه طلبی-2 عدم پاي بندي به اصول و
قوانین-3 خارج شدن از راه خویش
براي خشنود ساختن دیگران-4 همه موارد-7 آدلر ، روان درمانگري هاي خود بر چه فرآیندي تکیه کرده است؟-1 جرات دهی -2 بازپروري 3 -
تغییر رفتار -4 تنشزدایی «138» مجموعه روانشناسی-8 در چه موقعی روشهاي مبتنی بر شرطی زدایی در درمان تیکها موثر واقع
میگردند؟-1 وقتی با تیکهاي مزمن
مواجه باشیم . 2- وقتی با تیک هاي موقت مواجه باشیم.-3 وقتی با تیک تصریح نشده
سرو کار داشته باشیم . -4 وقتی نشانه مرضی به صورت عادت درآمده باشد.-9 اسکیز براي اولین بار براي درمان روانی چه اصطکاکی بهکار برده
است؟-1 روان تحلیل گري -2 رفتار
درمانگري -3 خواب انگیزي -4 تنش زدایی-10 فرایند تشخیص بر اساس توالی آزمونگري، مصاحبه و مشاهدات نظامـدار
در روش راتـر بـراي مشـخصکردن کدام اختلال مورد استفاده قرار گرفته است؟-1 اوتیسم 2- ادرار بی
اختیاري -3 تیک موقت -4 لکنت زبان