کتاب مجموعه روانشناسی ( روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان )

دانلود مجموعه روانشناسی ( روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان ) , دانلود مجموعه روانشناسی , روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان , دانلود , مجموعه روانشناسی , روانشناسی فیزیولوژیک , انگیزش و هیجان , کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها , ,,,
مشخصات فایل مورد نظر در مورد کتاب مجموعه روانشناسی ( روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان ) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

کتاب مجموعه روانشناسی ( روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و
هیجان )توضیحات محصول :کتاب های خلاصه منابع رشته روانشناسی عمومی برای
آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد
مجموعه
تست ها با پاسخ های تشریحی
برای کنکوریها به همراهفصل اول : تعریف و جایگاه انگیزشتعریف و جایگاه انگیزش درروان شناسی و اساس
فیزیولوژیکی آن


1. جایگاه انگیزش درروان شناسی


امروزه روان شناسان به عقاید کانت و ولف مبنی براینکه روان
ازسه بخـش مجـزاي تفکـر، احسـاس واراده تشـکیل شـده


ومکانیزمهاي روانی متأثراز این سه بخش است، توجهی ندارنـد
واکثرآنهـا بـه جـاي واژه اراده از انگیـزش وهیجـان بـراي


توصیف رفتاراستفاده می کنند.

پدیده انگیزش غالبأ به علل رفتارواینکه چراانسان درمواقع
مختلف دست به رفتارهاي متفاوت می زند، پاسخ می دهد
.

به نظرهانت مسائل اساسی روان شناسی انگیزش عبارت انداز:


1) چگونگی شروع وخاتمه رفتارموجود زنده؛ 2) شدت وانرژي
فعالیت؛ 3) وقوع رفتارتقربی واجتنابی وتأثیراصـل لـذت


درد؛ 4) دلایل تصاحب موضوع مورد علاقه وروابط هیجانی؛ 5)
اتخاذ تصمیم درمورد رفتارهاي معین؛ 6) انتخـاب اهـداف


درازمدت؛ 7) مبانی تغییرات رفتارویادگیري؛ 8) ثبات
دررفتارمعین براي دستیابی به هدف باوجود تغییرشرایط
.

به طورکلی براي پژوهشگران روان شناسی انگیزش، مسائل اساسی
عبـارت انـد ازاینکـه چرارفتارخاصـی پدیـد مـی آیـد،


چرارفتار هدفداراست، چرا رفتار معینی براي مدت زمان طولانی
ادامه می یابد، چرارفتاربه صورت پیوسته ومتناوب اتفـاق


می افتد، چرارفتارها ازلحاظ درجه شدت بایکدیگرمتفاوتاند
وبالاخره چرادر برخی از رفتارها گرایش به تکرار وجود دارد
.

2. تعریف انگیزه و انگیزش

براساس نظر کتل می توان براي هررفتارانگیزشی چهارعامل تعیین
کننده نام برد
:

.1 موقعیت (situation) (محیط
ومحرکهاي بیرونی
)

.2 مزاج (disposition) (حالت
ووضعیت درونی ارگانیزم
)

.3 هدف (intention) (هدف
رفتار، منظوروگرایش
)

.4 ابزار (instrument) (ابزاردستیابی
به هدفنمونه سوالات1. در نظریه تنیدگی (سلیه) فرایند فیزیولوژیکی در کدام
مرحله کاهش می یابد ؟


1) هشداري 2) واکنش 3) مقاومت 4 ) واماندگی

2. مرکز کاهش درجه حرارت بدن کدام است ؟


1) هسته هاي میانی هیپوتالاموس 2) هسته هاي قدامی
هیپوتالاموس


3) دستگاه کناري و شبکه اي 4) هسته هاي موجود در ساقه مغز


3. در مرحله خواب متناقض (REM)،
موج نگار مغزي از کدام (موج) تشکیل شده است ؟


1) آلفا 2) بتا 3 ) تتا 4 ) دلتا

4. دستگاه فعال ساز نزولی شبکه اي براي کدام فعالیت اهمیت
دارد ؟


1) رفتار تشنگی 2) مکانیزم خواب

3) گیرنده هاي حرارتی 4) افزایش تنود عضلانی


5. در نظریه لیندزلی، به نقش کدام بخش دستگاه عصبی در رفتار
انگیزشی تأکید می شود ؟


1) پیرامونی 2) کناري 3) خودمختار 4 ) فعال ساز صعودي


6. در کدام نظریه، اساس (رفتار انگیزشی) از تعارض بین
سرمایه گذاري و سرمایه زدایی روانی ناشی می شود ؟


1) گشتالت 2) روان تحلیل گري 3 ) انسان نگري 4) رفتاري نگري


7. در نظریه رفتاري نگري، ظهور رفتار انگیزشی به کدام
"عامل " بستگی دارد ؟


1) تنش موجود در ارگانیزم 2) وجود محرك برانگیزنده بیرونی


3) نقصان فیزیولوژیکی و تحریک درونی 4) تحریک دستگاه خارج
هرمی


8. برطبق کدام نظریه، رفتارها تحت تأثیر شناختها قرار دارند
؟


1) فروید 2) هال 3) جیمز 4) موراي «212» مجموعه
روانشناسی


9. در نظریه لوین ( جذابیت هدف) به کدام عامل بستگی دارد ؟


1) تنش 2) فاصله روانی 3) ارزش هدف 4 ) فضاي زندگی

10. کدام محقق به اصل ( تعادل حیاتی ) در فرایندهاي انگیزشی
اعتقاد ندارد ؟


1) لوین 2) هال 3) فروید 4 ) اتکینسونپاسخنامه

.1 گزینه ( .3) صحیح است

.2 گزینه ( .2) صحیح است

.3 گزینه ( .3) صحیح است

.4 گزینه ( .4) صحیح است

.5 گزینه ( .4) صحیح است

.6 گزینه ( .2) صحیح است

.7 گزینه ( .3) صحیح است

.8 گزینه ( .1) صحیح است

.9 گزینه (1 .) صحیح است

.10 گزینه ( .4) صحیح است