کتاب روانشناسی رشد رشته روانشناسی تربیتی

دانلود کتاب روانشناسی رشد رشته روانشناسی تربیتی , دانلود کتاب , روانشناسی رشد رشته روانشناسی تربیتی , دانلود , کتاب روانشناسی رشد , رشته روانشناسی تربیتی , کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها , دانلود کتاب تست دانشجویی, دانلود پروژه ومقا,,,
مشخصات فایل مورد نظر در مورد کتاب روانشناسی رشد رشته روانشناسی تربیتی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

توضیحات
محصول:کتاب های خلاصه منابع
رشته روانشناسی تربیتی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد برای کنکوریهافصل اول: تعریف روانشناسی رشدروانشناسی رشد علمی است که جریان تحولات و تغییرات جسمی،
ذهنی، عاطفی و عملکـرد اجتمـاعی فـرد را در طـول عمر - از لحظه انعقاد نطفه تا
هنگام مرگ - مطالعه می کند
.

اصول و قوانین رشد

رشد جریانی مرحلهاي و پیوسته است.


رشد فرد از تشکیل نطفه تا پایان عمر به مراحل معین و مشخصی
تقسیم میشـود کـه هـر یـک ویژگیهـا و خصوصـیاتی


دارند، مراحل رشد در جنبههاي مختلف زندگی به صورت متوالی پی
در پی پدیدار میشود. چنانکـه راه رفـتن کـودك از


مراحل نشستن، خزیدن، چهار دست و پا رفتن، ایستادن و بالاخره
راه رفـتن تشـکیل مـیشـود. بـر مبنـاي زمین هـاي
روانشناسی رشد کودکان و تحولات ساختمان روانی - شناختی - اجتماعی، مراحل
رشد بهصورت زیر تقسیم بندي شده است
.

-1 مرحله پیش از تولد یا دوره جنینی (از آغاز تشکیل نطفه تا
هنگام تولد
)

-2 مرحله شیرخوارگی یا دوره طفولیت (از ابتداي تولد تا
پایان دوسالگی
)

-3 مرحله کودکی اول یا دوره پیش دبستانی (از سه تا هفت سالگی)


-4 مرحله کودکی دوم یا دوره دبستانی (از هفت تا یاز )
دهسالگی


رشد داراي الگوهاي قابل پی . شبینی است


جریان رشد انسان از الگو و طرح معینی پیروي میکند. در رشد
قبل از تولد، توالی و ترتیب زیستی معینی وجود دارد که


در آن، صفات معینی در فواصل ثابتی ظاهر میشود. در رشد بعد
از تولد نیز این الگوي منظم زیستی، همچنـان آشـکار و معلوم است
.
تفاوتهاي فردي در
رشد


اگرچه الگوي رشد براي همه کودکان و نوجوانان یکسان است و یک
الگوي عمومی براي تمام آنها میتواند مطـرح باشـد،


هر کودکی براي خود الگوي ویژهاي نیز دارد که با روش و سرعت
خاص خویش رشد میکند، برخی از کودکان بـه شـیوه


گام به گام، تدریجی و یکنواخت رشد میکنند، در حالی که بعضی
دیگر رشد ناگهانی و جهشی دارند
.رشد داراي ابعاد
مختلف و فرایندي پیچیده است
.

رشد جسمانی و روانی هر دو با هم و به صورت تأثیر متقابل در
فرد وجود دارد. همبستگی و پیوستگی بین رشد جسمانی
و روانی به طور پیچیده و در هم قابل ملاحظه و توجه است.


دوره هاي حساس رشد

هر چند تمام مراحل رشد به صورت پیوسته و پی در پی به وقوع
میپیوندد، ولـی ایـن مراحـل بـه جهـات گونـاگونی بـا
یکدیگر متفاوت بوده، از حساسیتهاي گوناگونی برخوردار است که عبارتند از:


الف- سرعت رشد در همه مراحل یکسان و یکنواخت نیست. برخی
مراحل سریع و بعضی دیگر آرام و یکنواختند
.

ب - به طور کلی در الگوي رشد برخی از مراحل به عنوان مراحل
تعادل یافته و بعضی نیز به عنـوان مراحـل مهـم تعـادل


معرفی میشود. در مرحله تعادل یافته، کودك رشد ویژه و با
ثباتی یافته و از سازگاري و آرامش جنسی برخـوردار اسـت،


ولی مرحله عدم تعادل هنگامی است که تحت تاثیر شرایط طبیعی
یا محیطی تحول مشخصی از رشـد آغـاز شـده، ولـی هنوز به نقطه پایانی و کمال خود
نرسیده است و طی آن کودك با ناسازگاري روبرو میشود به طـوري کـه در خـوردن و
خوابیدن وسازگاري با دیگران به طور کلی دچار اشکال می شود
.

عوامل موثر در رشد

میزان تاثیر گذاري هر یک از این عوامل، بستگی به موضوع یا
جنبه معین رشد نیز دارد
.

توارث

کودکان از همان آغاز تولد با یکدیگر متفاوت هستند و این
تفاوتها عمدتاً ناشی از تفـاوت ژنتیکـی آنهـا اسـت. تفاوتهـاي

وراثتی معلول ویژگیهاي گوناگون ژنهاي افراد است. ژنها
مجموعهاي از ملکولهاي بیوشیمیایی
DNA یـا اسـیددي
اکسـی
ریبونوکلئیک هستند.